สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเผยแพร่ ครั้งที่ 2 เศรษฐกิจหมุนเวียน กับโอกาสของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 28/05/2564

1,268

28/05/2564

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ขอเรียนเชิญ องค์กรธุรกิจที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียนกับโอกาสของการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา -13.30 – 16.00 น. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มุมมองและโอกาสในการทำธุรกิจ รวมถึงตัวอย่างการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

 

 

 
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights