สัมมนาและฝึกอบรม: เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดตั้ง Thailand Carbon Neutral Network” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 25/05/2564

1,100

24/05/2564

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดตั้ง Thailand Carbon Neutral Network” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อบก.ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ (เอกสารเพิ่มเติม) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network ดังกล่าว

                  ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดส่งแบบตอบรับ (เอกสารเพิ่มเติม)  ไปยังโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๓ หรืออีเมล nopparat@tgo.or.th และ nichakarn@tgo.or.th ภายในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หรือ ร่วมรับฟังความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ที่: 

Topic: ประชุมรับฟังควำมคิดเห็น การจัดตั้ง Thailand Carbon Neutral Network ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
Time: May 24, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82039962264?pwd=K1NVZXBITFN5enc5b3dvQXBYNnBVQT09

Meeting ID: 820 3996 2264
Passcode: 959911

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights