สัมมนาและฝึกอบรม: เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดตั้ง Thailand Carbon Neutral Network” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 25/05/2564

708

25/05/2564

                องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดตั้ง Thailand Carbon Neutral Network” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒ อบก.ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ (เอกสารเพิ่มเติม) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network ดังกล่าว

                  ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดส่งแบบตอบรับ (เอกสารเพิ่มเติม)  ไปยังโทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๓ หรืออีเมล nopparat@tgo.or.th และ nichakarn@tgo.or.th ภายในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

หรือเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ที่:

Topic: ประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้ง TCN Network ครั้งที่ 2
Time: May 25, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81673739904?pwd=aEk5ZGtuZGN5TTdxeWlSd20yUkZrZz09

Meeting ID: 816 7373 9904
Passcode: 421207

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights