สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา เรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน”ครั้งที่ 3

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 01/03/2564

457

25/02/2564

     อบก. กำหนดจัดสัมมนา  “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กำหนดราคาหรือต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องมือเชิงบริหารจัดการที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทสากล ทั้งจากการใช้มาตรการแข่งขันทางการค้า ภาษีคาร์บอน และ การใช้กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 


     ในการนี้ อบก. จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ น.ส.ณิชกานต์ ชนินทรเทพ โทรศัพท์ 02-141-9833 อีเมล [nichakarn@tgo.or.th].

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights