สัมมนาและฝึกอบรม: งานสัมมนา เรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่ 6

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 18/03/2564

665

17/03/2564

          งานสัมมนา เรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ครั้งที่ 6 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม B ชั้น M  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯเพื่อเผยแพร่ผลการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กำหนดราคาหรือต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องมือเชิงบริหารจัดการที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทสากล ทั้งจากการใช้ภาษีคาร์บอน และ การใช้กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights