สัมมนาและฝึกอบรม: งานสัมมนา เรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่ 5

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 18/03/2564

459

19/03/2564

                          องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม ได้จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ครั้งที่ 5 และ 6 เวลา 9.30-12.30 และ 13.30-16.30 ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลไกและมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก บทบาทและความสำคัญของกลไกราคา ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในรูปแบบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตลาดคาร์บอนในภาคบังคับและกลไกภาษีคาร์บอน รวมถึงสถานการ์ณการขับเคลื่อนกลไกราคาคาร์บอนในประเทศไทย แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธาน งานสัมมนาดังกล่าวมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ จากกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง อาหาร บริษัทที่ปรึกษา และภาคบริการ  เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จำนวน 24 และ 25 ท่าน ตามลำดับ"

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights