สัมมนาและฝึกอบรม: ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาษี ลดโลกร้อน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 24/03/2564

1,021

24/03/2564

             24 มี.ค. 64 อบก.จัดงานสัมมนา "ลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาษี ลดโลกร้อน" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเด็น Climate change ของประเทศไทย ทิศทางและแนวโน้มของตลาดคาร์บอนและการสร้างตลาดคาร์บอนในประเทศไทย แนวทางการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการทำบัญชีต้นทุนสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ให้กับกลุ่มภาครัฐ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นำโดยคุณจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) กฟผ. ธกส. และองค์การเภสัชกรรม รวมถึง ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกหลายองค์กรจากสาขาที่หลากหลาย

           ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณอโณทัย สังข์ทอง ผอ.สตน. กล่าวต้อนรับและบรรยาย ร่วมกับ คุณสุกัญญา สุกิตติพร นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร พร้อมทั้ง นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ และนายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการโครงการ สตน. และ สปร. ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 48 คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางออนไลน์อีกจำนวน 1,322 คน (จำนวนการเข้าถึงนับเฉพาะช่วงเวลาจัดงาน) งานสัมมนาจัดขึ้น ณ ห้องเบต้า 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights