สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่ 4

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 01/03/2564

434

25/02/2564

กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน” ครั้งที่3 และครั้งที่4 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M  โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กำหนดราคาหรือต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องมือเชิงบริหารจัดการที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทสากล ทั้งจากการใช้ภาษีคาร์บอน และ การใช้กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights