สัมมนาและฝึกอบรม: แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไกตลาดและการจัดการพลังงาน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 16/12/2563

1,312

16/12/2563

               ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนา “แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลไกตลาดและการจัดการพลังงาน”ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลไก  ทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดราคาหรือต้นทุนในการบริหารจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก

               ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTIz หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายนพรัตน์ พรหมอินทร์ โทร. 02-141-9827 หรืออีเมล nopparat@tgo.or.th

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights