สัมมนาและฝึกอบรม: ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs”

Seminars and Trainings

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

732

08/09/2563

          ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตอบโจทย์ SDGs” ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว อันเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights