สัมมนาและฝึกอบรม: Science-based Targets Setting & Implication

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 18/08/2563

872

10/09/2563

อบก. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “Science-based Targets Setting & Implication” ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30–17.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมและแนวทางการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) และการอบรมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายฯ แก่องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวทางการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เกิดการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: โปรดนำคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล พร้อมดาวน์โหลดเครื่องมือ Science-based Target Setting Tool ผ่าน https://sciencebasedtargets.org/resources/ ก่อนการสัมมนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายหิริพงศ์ เทพศิริอำนวย นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9834 , 02-141-19833 หรืออีเมล hiripong@tgo.or.th, nichakarn@tgo.or.th

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://vimeo.com/449113792/f0fed454e5 
หรือติดต่อ Amelie.Tan@cdp.net 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights