สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก” ครั้งที่ 6

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 07/02/2563

517

05/06/2563

          ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ ๓.๓ ให้กำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหนึ่งในกลไกดังกล่าวคือระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น อบก. จึงกำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก” ครั้งที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องซิลเวอร์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกลไกราคาคาร์บอนซึ่งเป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่หลายประเทศให้การยอมรับ เช่น ภาษีคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมสำหรับประเทศไทยหากต้องนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ในอนาคต

               

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights