สัมมนาและฝึกอบรม: สัมมนา เรื่อง “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในสภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ (Climate emergency)”

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 22/01/2563

1,336

22/01/2563

               ด้วยโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจคาร์บอนต่ำ การรายงานก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Circular economy, Value Chain, Green Supply Chain รวมถึงมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงกำหนดจะจัดการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในสภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ (Climate emergency)” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2  โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้การประยุกต์หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน อันเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights