สัมมนาและฝึกอบรม: ปิดการลงทะเบียน สัมมนามาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน

Seminars and Trainings

วันที่สัมมนา 26/06/2563

941

26/06/2563

อบก. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง "มาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน" ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ขายคาร์บอนเครดิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เกิดการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 50 ท่านตามมาตรการสำหรับการบริการงานประชุมภายใต้ภาวะโควิด-19 ของโรงแรม)

ภาพงานสัมมนา: https://drive.google.com/drive/folders/1abjRTGQCmTbjqdzqole7tj7kYhveImWA

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights