โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

1. ชื่อโครงการ

การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

2. หลักการและเหตุผล

จากเป้าหมายหลักตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP21 ใน ค.ศ. 2015 ที่มุ่งเน้นการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เทียบกับระดับในช่วงก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดให้อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส อ้างอิงผลการศึกษาจากรายงาน IPCC Fifth Assessment Report ค.ศ. 2014 นั้น จึงเกิดแนวความคิดการกำหนดเป้าหมายบนพื้นทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target หรือ SBT) โดยนำเป้าหมายตามความตกลงปารีสมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (1.5-2 องศาเซลเซียส) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจกว่า 700 องค์กรทั่วโลก ที่ใช้แนวคิดดังกล่าวในการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

สำหรับประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2016 ณ นครนิวยอร์ก และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญในการแสดงความตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน รวมถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของประเทศไทยในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และมีความต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ในประเด็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง ทั้งนี้ จะเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของตน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงเสนอให้จัดทำโครงการ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อยอดจากการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ได้วิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร (hot spot) และนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวของภาคธุรกิจจึงมีความสำคัญเพราะส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศด้วย อบก. จึงส่งเสริมองค์กรธุรกิจในการกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวางแผนการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายฯ ที่มุ่งควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายหลักตามความตกลงปารีส และยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำในอนาคต

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

4. เป้าหมาย

4.1. ผลผลิต

1) มีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 24 องค์กร จากสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น การผลิตไฟฟ้า (Power sector) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี (Chemicals and Petrochemicals) การขนส่ง (Transport) สถาบันการเงิน (Financial institutions) น้ำมันและก๊าซ (Oil and gas) อลูมิเนียม (Aluminium) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (Apparel and Footwear) และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2) มีคู่มือการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Base Target) สำหรับอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ

4.2. ผลลัพธ์

1) องค์กรธุรกิจนำร่องมีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส

2) คู่มือการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Base Target) สำหรับอุตสาหกรรม

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

5.1 ได้แนวทางในการตั้งเป้าหมายหมายทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส

5.2 ได้องค์กรธุรกิจที่มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการดำเนินงาน/เทคโนโลยี สำหรับองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม โทร 02-141-9827

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights