โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

ราคาคาร์บอนภายในองค์กร

1. ชื่อโครงการ

โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

2. หลักการและเหตุผล

การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดราคาหรือต้นทุนในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ กลไกราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instruments) เป็นเครื่องมือเชิงบริหารจัดการที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทสากล ทั้งจากการใช้ภาษีคาร์บอน และ การใช้กลไกการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก นับเป็นมาตรการที่หลายประเทศให้การยอมรับว่าสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุดมาตรการหนึ่ง โดยที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกราคาคาร์บอน และการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับระบบมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี กลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) นับเป็นอีกหนึ่งการใช้กลไกราคาคาร์บอน ที่องค์กรธุรกิจสามารถนำมาประยุกต์ใช้จากภายในองค์กร เพื่อทำให้เกิดบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างโอกาสในการลงทุนสีเขียวขององค์กร

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกลไกสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และเกิดทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) ด้านการลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนชาติระยะ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558-2593) เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงยุทธศาสตร์การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ในประเด็นปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ 3.3 การกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนของประเทศไทยให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

3. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ซึ่งทำให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนขององค์กร รวมถึง การใช้ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และเกิดทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

4. เป้าหมาย

4.1 มีโรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรอย่างน้อย 6 แห่ง

4.2 มีคู่มือแนวทางการนำกลไกราคามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

5.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• โรงงานนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรอย่างน้อย 6 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับโรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

• แนวทางการนำกลไกราคามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับโรงงานอื่นๆ

5.2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

• โรงงานนำร่อง สามารถนำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กรไปใช้บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนขององค์กร รวมถึง การใช้ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบสำหรับโรงงานในสาขาอุตสาหกรรมในการนำกลไกราคาคาร์บอนไปใช้ในองค์กรในอนาคต

• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และเกิดทางเลือกในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม โทร 02-141-9855

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights