ICP Operating

ราคาคาร์บอนภายในองค์กร

การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) เป็นกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนที่ทำขึ้นภายในบริษัท/หน่วยงานโดยความสมัครใจ ซึ่งการกำหนดราคาคาร์บอนหรือมูลค่าของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้คำนวณรวมต้นทุนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนและการวางแผนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเหมาะสม
ในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกได้นำการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรไปใช้ในหลากหลายแง่มุมและในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมต่อนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคบังคับ เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินและพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นเครื่องมือเพื่อใช้การวางแผนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ
รูปแบบของการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่
1) Shadow Price เป็นรูปแบบการนำราคาคาร์บอนไปใช้ที่เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงภายในบริษัทด้วยการกำหนดราคาคาร์บอนเป็น “ราคาเงา” ไปในการประเมินการลงทุนและกิจกรรมต่าง ๆ
2) Internal Carbon Fee เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอนที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น การกำหนดราคาคาร์บอนรูปแบบนี้จะมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นจริง โดยบริษัทสามารถนำรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปใช้หมุนเวียนสนับสนุนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกได้
3) Implicit carbon price เป็นราคาที่กำหนดจากงบลงทุนที่บริษัทใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาคำนวณเพื่อดูว่าในอดีตบริษัทมีการลงทุนในโครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนเงินเท่าใด และนำราคาดังกล่าวมาใช้อ้างอิงเป็นการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรเพื่อพิจารณาการลงทุนและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต
4) Internal trading system เป็นการกำหนดใบอนุญาตซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ภายในบริษัทเท่านั้น โดยการตั้งเป้าหมายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทต้องการลด และกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่แผนกหรือบริษัทในเครือ หากแผนกหรือบริษัทในเครือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเป้าหมายที่ได้รับก็สามารถทำการซื้อขายใบอนุญาตระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันหรือซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Offset) หรือจ่ายค่าธรรมเนียมมาที่บริษัทส่วนกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบ Internal Trading System

โดยสรุป การใช้ ICP แบบ Shadow Price มักจะเป็นรูปแบบแรกที่บริษัทต่าง ๆ เลือกใช้ เนื่องจากดำเนินการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และยังมีผลกระทบอยู่ในวงจำกัดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งโดยมากจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนในโครงการใหม่ (Capital Expenditures Decision) ซึ่งการนำ Internal Carbon Fee หรือ Internal Trading System ไปใช้จะค่อนข้างซับซ้อน และอาจมีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการทำระบบตรวจวัด ติดตาม และประเมินผล (MRV) ในระดับกลุ่มธุรกิจย่อยเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม หากทำได้ดี การใช้ Internal Carbon Fee หรือ Internal Trading System จะช่วยส่งผลให้บริษัทนั้น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่บริษัทที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และเกิดความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ เพราะจะช่วยให้ธุรกิจย่อย ๆ ในบริษัทต้องหันมาพิจารณาการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน (Operational Expenditures Decision)

การดำเนินงานโปดดูที่:

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights