แนวทางการติดตามผลและรายงาน ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคสมัครใจของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS)

ซีเมนต์
ซีเมนต์
อาหาร เครื่องดื่ม น้ำตาล และอาหารสัตว์
อาหาร เครื่องดื่ม น้ำตาล และอาหารสัตว์
แก้วและกระจก
แก้วและกระจก
เหล็กและเหล็กกล้า
เหล็กและเหล็กกล้า
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
พลาสติก
พลาสติก
เยื่อและกระดาษ
เยื่อและกระดาษ
เซรามิก
เซรามิก
สิ่งทอ
สิ่งทอ
LCSi 2021
LCSi 2021
CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights