ภาพจำลองอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภายในปี 2563

คลังความรู้และเรื่องที่น่าสนใจ
 

ภาพจำลองอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภายในปี 2563 

 

            การจำลองภาพอนาตคต ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ภายในปี 2563 ที่สร้างบนพื้นฐานของปัจจัยหลัก 2 แกน โดยแกนแรก คือ แกนปัจจัยความร่วมมือระหว่างองค์กรนานาชาติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน(Aligned)หรือ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Unaligned) และแกนที่สอง คือ แกนปัจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นฐานการใช้พลังงานจาก Fossil Fuel (Carbon Based Fuel) หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการใช้พลังงานทดแทน(Non carbon Based Fuel) นั้นสามารถจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็น 4 เหตุการณ์ ได้แก่ หนึ่ง Balancing World สอง Uniting World สาม Bleeding World และ สี่ Scrambling World

 

โดยการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆในข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่สนับสนุนให้เหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น ได้ดังนี้

 

 

Balancing World

Uniting World

Bleeding World

Scrambling World

Social Movement

ประชาชนต้องการให้เอกชน/ผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

ผู้บริโภคมีค่านิยมที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกิดสังคมแบบแตกต่าง มีระบบ มือใครยาวสาวได้สาวเอา

ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

Technology Development

มีนวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น กระจายไปทั่วโลก และมีราคาต่ำสามารถแข่งขันกับ fossil fuel ได้

การพัฒนาเทคโนโลยีค่อนข้างช้า ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของการใช้เชื้อเพลิง fossil fuel

ไม่มีนวัตกรรมใหม่ทางด้านพลังงานทดแทน และการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างช้าๆ

มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุนการผลิตยังค่อนข้างสูง

Economic Performance

- เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะแรก และเริ่มมีเสถียรภาพหลังมีการพัฒนา และใช้พลังงานงานทดแทน

- เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างช้าๆ

- การกีดกันทางการค้าไม่รุนแรง

- เศรษฐกิจโลกถดถอย

- ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

- ภาครัฐใช้มาตรการทางภาษีเพิ่มรายได้และเกิดการลดการใช้พลังงาน

เศรษฐกิจโลกเติบโตไม่เท่ากัน แตกต่างไปตามระดับภูมิภาค และประเทศ

Environment Outlook

- อุณหภูมิโลกเริ่มลดลง

- มีการใช้พลังงงานทดแทนเพิ่มขึ้น และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

- อุณหภูมิโลก และภัยธรรมชาติ ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- เกิดกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

- อุณหภูมิโลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- เชื้อเพลิง fossil fuel เริ่มหายาก และขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

- อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเริ่มชลอตัว

- มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมยังคงไปคนละทิศคนละทาง

Leadership and

Governance

ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มีกลไก และความร่วมมือในเรื่องการแก้ไขสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในขอบเขตจำกัด

เวทีการเจรจาระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนล้มเหลว

ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจให้ความสนใจในการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดทำ Carbon Footprint สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่มา: Climate Change Scenarios to 2020 เรียบเรียงโดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2555

 

จากสมมติฐาน และปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวไปในข้างต้น สามารถคาดการณ์ได้ว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายในปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆทั้ง 4 เหตุการณ์ มีผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ที่ 1 Balancing World

-         พฤติกรรมการบริโภคของคนมุ่งไปสู่การแก้ปัญหา และพยายามเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน แม้ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น แต่ระดับความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-         ประเทศต่างๆ ให้ความร่วมมือในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เคารพกติกาขององค์กรระหว่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน การย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกเป็นไปแบบไร้พรมแดน และก้าวเข้าสู่ยุค One World One Community

-         ความสำเร็จจากการพัฒนาพลังงานทดแทนทำให้การใช้พลังงานฟอสซิลลดลง และปัญหาโลกร้อนเริ่มผ่อนคลาย และประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เหตุการณ์ที่ 2 Uniting World

-         ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ทำให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถกำหนดระเบียบประชาคมโลกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประเทศต่างๆนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันระบบนิเวศของโลก

-         มีการพัฒนาเทคโนโลยี มุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฟอสซิล ควบคู่ไปกับพลังงานทดแทนที่ยังคงมีต้นทุนสูง ทำให้ประเทศกำลังพัฒนายังคงพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลเป็นหลัก

เหตุการณ์ที่ 3 Bleeding World

-         โลกประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโลกร้อน

-         ประเทศกลุ่ม Organization for Economic Co-operation and Development: OECD ไม่ยอมรับบทบาทขององค์กรณ์ระหว่างประเทศ และข้อจำกัดต่างๆของแต่ละประเทศ ทำให้ไม่สามารถตกลงผลประโยชน์ร่วมกันได้ จึงทำให้ระบบตลาดคาร์บอนเครดิตล้มเหลว

-         มีการพัฒนาเทคโนโลยี มุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฟอสซิล ขณะที่ไม่เกิดความก้าวหน้าในการใช้พลังงานทดแทนมากนัก ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอยยาวนาน อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ที่ 4 Scrambling World

-         การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันในระดับภูมิภาค และประเทศ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการริเริ่มความร่วมมือ UNFCCCล้มเหลวในการผลักดันให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ผู้บริโภคทั่วไปตระหนักถึงผลประทบที่จะตามมา และมุ่งบริโภคอย่างยั่งยืน

-         ประเทศกลุ่ม OECD ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมาก แต่ต้นทุนการพัฒนาสูงทำให้ประเทศกำลังพัฒนายังใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลัก อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

จากภาพจำลองอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกภายในปี 2563 ดังกล่าว ทำให้ทราบถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร และประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถนำไปใช้วางแผน หรือกำหนดทิศทางที่เหมาะสมของนโยบายที่เหมาะสมได้อีกด้วย

อ่าน

2,294

วันที่แก้ไขล่าสุด

24/03/2558

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights