บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

671

29/10/2563

“บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2563 และ ภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 (เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน พ.ศ. 2550)”

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาถึงการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Nationally Determined Contribution) ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยผลักดันการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่มีสัดส่วนปูนเม็ดในปูนซีเมนต์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป มีการนำแนวคิดการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร หรือ Internal Carbon Pricing (ICP) มาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจการดำเนินการโครงการต่างๆ และการลงทุน ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ณ ระดับราคาที่ 18 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นสมาชิกของ World Business Council for Sustainable Development Cement Sustainability Initiative (WBCSD, CSI) มาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยผลคะแนนของธุรกิจซีเมนต์ มีคะแนนสูงในประเด็น การปกป้องสภาพภูมิอากาศ การใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ การลดการปล่อยมลพิษ ผลกระทบต่อท้องถิ่น รวมถึงการรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

  

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: http://www.scgsustainability.com/th/#custom_html-3

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights