บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

697

29/10/2563

“พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้กำหนดเป้าหมายในลดก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงร้อยละ 20 จากการดำเนินธุรกิจปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ. 2555)”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยแนวทางการดำเนินงานไปสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก จากกลยุทธ์ 5Y Business Strategy แบ่งเป็น 3 ขั้น ขั้นแรก Step Up (Climate & Water Leadership/CE/CSR) ขั้นที่สอง Step Out (High Value Business) และ ขั้นที่สาม Step Change (Operational Excellence) โดยตั้งเป้า 1st Quartile in DJSI, CDP, MSCI ภายในปี พ.ศ. 2564 และตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568 จุดเด่นที่สำคัญอีกประการคือ การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ที่มีการสนับสนุนเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และบริษัทฯ ชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Science-based Target ในระดับ Committed หรือมีความมุ่งมั่น และการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนับเป็นการดำเนินงานที่โดดเด่นขององค์กร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาใช้ ตลอดจนการนำของเสียมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำไปสู่ โครงการ Upcycling the ocean, Thailand นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ขอบเขต 3) ตามแนวทางการประเมิน Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions ของ GHG Protocol เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

         

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://www.pttgcgroup.com/en/reports/integrated-sustainability-reports

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights