บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

986

29/10/2563

“ปตท. มีกระบวนการ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดค่าความเข้มข้นของการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2559 ก่อนเป้าหมายที่กำหนดในปี พ.ศ. 2563”​

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนในการกำหนด นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน รวมถึงการใช้นโยบาย Clean & Green Policy และการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรหรือ Internal Carbon Pricing (ICP) เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนสำหรับโครงการที่มีความเกี่ยวของกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต บริษัทฯ ยังมีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่มปตท. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสีย องค์กรให้ความสำคัญในการจัดการขยะ อันตรายที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยมีการ ตั้งเป้าหมาย Zero Industrial Hazardous Waste to Landfill ภายใน พ.ศ. 2573 และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ภายใต้ชื่อ “SSHE Token” ซึ่งมีความโดดเด่นในการจัดการข้อมูลด้านขยะพลาสติก และยังเป็นการสื่อสารให้สาธารณะมีความตระหนักในการคัดแยกและลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกผ่านการสะสมแต้มที่ได้จากการแลกขวดพลาสติกมาแลกของรางวัลจากร้านอเมซอน

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://www.pttplc.com/th/Media/Publications/Report/Sustainabilityreport.aspx

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights