บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน)

820

29/10/2563

“บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของประเทศ โดยการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์ในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 10 (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550)”​

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นในการปลูกฝังค่านิยมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กร รวมถึงแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (SCG Sustainability Pathway throughout the Value Chain) ผ่านการพัฒนาสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Low Carbon Product) ยังมีความโดดเด่นในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ร้อยละ 28 ใน พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบระดับในการดำเนินการปกติ (BUA) พ.ศ. 2550 มีการประยุกต์ใช้กลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร ทั้งในส่วนของระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Emission Trading Scheme (ETS) เพื่อทดลองซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างบริษัทในเครือและมีการนำแนวคิดการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรหรือ Internal Carbon Pricing (ICP) มาใช้ประกอบการตัดสินใจการดำเนินการโครงการต่างๆ และการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://scc-th.listedcompany.com/sustainability_report.html

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights