บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

688

29/10/2563

“พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้กำหนดเป้าหมายในลดก๊าซเรือนกระจก ขอบเขต ที่ 1 และ 2 ลงร้อยละ 10 จากการดำเนินธุรกิจปกติ ภายในปี พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี พ.ศ. 2555) หรือประมาณ 780,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า”​ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องทำ (License to Operate) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและลงทุนในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุดเด่นคือการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการสนับสนุนเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และบริษัทฯ ถือเป็น 1 ใน 2 องค์กรในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองจาก Science-based Target ในระดับ Committed มีการลงทุนด้านนวัตกรรม ด้าน Bio-plastic, Bio-mass, Bio-Chemical, Biofuel ลดการใช้พลาสติกลงแต่ยังคงมีคุณภาพ ความแข็งแรง คงทนเท่าเดิม จุดเด่นที่สำคัญอีก ประการคือ ทั้งนี้การนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนับเป็นการดำเนินที่โดดเด่นขององค์กร รวมถึงการนำของเสียมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่โครงการ Upcycling the ocean, Thailand ที่เป็นการนำขยะพลาสติกจากทะเล มาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเสื้อผ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ต่อเนื่องทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://www.pttgcgroup.com/th/reports/integrated-sustainability-reports

 

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights