การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลการประเมินและจัดระดับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

164

06/10/2564

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกฟผ.

          ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ 39/2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)

- ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management) และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

 

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรกำหนดเป็น 3 ระยะ

ตัวชี้วัด : รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการในส่วนที่ กฟผ. รับผิดชอบต่อคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน

 

 

นวัตกรรมการพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Actions :RAC NAMA)

การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน กฟผ. มีการพัฒนาแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อรองรับแผนขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ปี 2559-2579

 

            กฟผ.  พัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังทัศนคติอุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการห้องเรียนสีเขียว” ที่จัดทำขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่ปี 2541-2562 จำนวน 464 แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนได้ต่อยอดสู่กิจกรรมลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลสู่บ้านนักเรียนและชุมชน ดังนี้

กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ดำเนินการยกระดับห้องเรียนสีเขียวสู่มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมามีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวแล้วจำนวน 196 โรงเรียน

• กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน) และกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า โดยการบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน และขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนซึ่งในปี 2562 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 15 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,267 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ :https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=129

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights