บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

153

06/10/2564

 

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นที่เป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 10 ในปี 2563

 

 

 

การจัดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ESG Integration in Supply Chain Management Strategy) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของเครือฯ รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ : https://www.cpgroupglobal.com/th/sustainability

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights