บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

176

06/10/2564

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศและการใช้พลังงาน

 

 

ในปี 2563 ซีพีเฟรชมาร์ท 4 สาขาได้แก่สาขาเสนานิคม สาขาอมรพันธ์ สาขาศุภฤกษ์ สาขาลาดพร้าว 80 บริจาคอาหารส่วนเกินไปแล้วกว่า 780 กิโลกรัมคิดเป็น 3,200 หน่วยบริโภคลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า นอกจากนี้ ศูนย์อาหาร Food World ในศูนย์ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ร่วมดำเนินโครงการตามแผน Greening the Blue ของ UN ด้วยการ

• การจัดการลดการสูญเสียอาหาร

• วางแผนการสั่งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร

• ใช้วัตถุดิบประกอบอาหารให้เหลือเศษวัตถุดิบทิ้งน้อยที่สุด

• จัดทำวันอาหารคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Menu) โดยการจัดทำเมนูอาหารที่แสดงข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของเมนูนั้นๆให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ

• การจัดการขยะอาหารแยกขยะออกเป็น 6 ประเภทโดยมีการแยกชนิดของเศษผักและผลไม้และขยะเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่นๆ

• นำเศษผักและผลไม้และขยะเศษอาหารกว่า 7 ตันไปทำอาหารเลี้ยงสัตว์และสารปรับปรุงดินแทนการนำไปฝังกลบ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/report
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights