ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

180

04/03/2565

การให้สินเชื่อและการลงทุนด้วยความรับผิดชอบตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลและการรายงานตามกรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

               ธนาคารกสิกรไทย เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ตามหลักปฏิบัติสากลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและการลงทุนผ่านโครงสร้างการจัดการทั้งในระดับบริหารและระดับธุรกรรมรวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการที่ธนาคารสนับสนุนจะได้รับการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของธนาคารเองในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

ธนาคารจัดโครงการประกวดคำเรียกชื่อ Words Change the World หรือ “คำพูดเปลี่ยนโลก” เพื่อรณรงค์ในเรื่อง Climate Change

 

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Loan) โดยธนาคารให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ลูกค่าทั้งกลุ่มบุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินเชื่อพลังงานทดแทนในประเทศไทย เช่น สินเชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/TH/sustainable-development/Report/Pages/report.aspx

 

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights