บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

158

05/10/2564

พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
            กระแสความต้องการพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯโดยกามองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการผลิตและส่งมอบพลังงานที่สอดคล้องต่อความต้องการลูกค้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ของธุรกิจในอนาคตและสามารถรับมือต่อภัยพิบัติที่มีความรุนแรง และความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      การนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนมาทดลองใช้ภายในบริษัทฯ นอกจากจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและกำหนดกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนขึ้นยังช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานทุกๆ ฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ออกแบบประเด็นในการกำหนดกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  • ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลน
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน
  • ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • สนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ https://www.gpscgroup.com/th/downloads/sd-report
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights