บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

159

05/10/2564

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงสูงบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบทั้งด้านกายภาพและด้านการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศทั้งต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยบริษัทฯกำหนดให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ (Net CO2 Emission) ขององค์กรเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระดับองค์กร (Corporate KPI) และเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย SDG 13 และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเป็น Carbon Neutral Company ภายในปี 2573 จากโครงการการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG emission reduction) และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน (Carbon offsets)


ผลการดำเนินงานปี 2563

          บริษัทฯ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรโดยการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดส่งผลให้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด 1,002,433 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 จำนวน 978,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 จำนวน 23,917 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Gross location-based scope2 GHG emissions: 22,509 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและ Gross market-based scope 2 GHG emissions: 1,408 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ https://www.bangchak.co.th/th/document/sustainability-report

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights