บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

152

06/10/2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกลยุทธ์ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20

จากการดำเนินธุรกิจปกติภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555)

 

บริษัทไออาร์พีซี ได้มีการวางแผนการดำเนินงานจัดการพลังงานโดยกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 2563 ไม่เกิน 69 ล้านกิกะจูลและในปี 2568 ไม่เกิน 66 ล้านกิกะจูลและมีเป้าหมายดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ในปี 2563 ที่ร้อยละ 89.7และในปี 2568 ที่ร้อยละ 86.9 เพื่ออยู่ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม (Top Quartile)

 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานภายในเขตประกอบการฯอย่างต่อเนื่องโดยทำการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่า 30 โครงการทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 167,898 กิกะจูลลดค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นเงิน 147.65 ล้านบาทอีกทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11,043 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2563

    บริษัทไออาร์พีซี มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและในระดับสากลจากการประชุมภาคีตามอนุสัญญาสหประชาชาติโดยได้ดำเนินการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (CFO) และการขอรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เพื่อจัดการการลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการดำเนินงานของบริษัทฯลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทรัพยากรและสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่  : https://www.irpc.co.th/about-us/library/sustainable-development-report/

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights