บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

239

05/10/2564

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ.  2573

 

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

      บริษัทได้ตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า

การดำเนินงานบริหารจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก

ฉลากคาร์บอน

• กลุ่มทรูได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เพื่อประเมินแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและนำไปวางแผนบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก

• ในปี 2563 ได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของข้อมูลปี 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้ง 3 Scope 458,831 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO₂e)

 

Internal Carbon Pricing (ICP)

           บริษัทฯ ตระหนักว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขยายธุรกิจขององค์กรจึงได้กำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing : ICP) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินโครงการและการลงทุนโดยเฉพาะในโครงการที่อาจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก

 

การนำนวัตกรรมมาสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

       • การนำระบบใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (True e-billing and True e-Tax Invoice) แทนการใช้กระดาษสามารถลดการใช้กระดาษได้มากกว่า 167 ล้านแผ่นคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 1,762 tonCO₂e

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ :https://www3.truecorp.co.th/new/sustain

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights