บริษัท ไทยออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ไทยออลล์ จำกัด (มหาชน)

151

05/10/2564

แนวทางการบริหารจัดการ

          ในปี 2563 กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นความรับผิดชอบ 3 ด้านหลักคือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาลหรือ ESG ในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้โครงการ Operation Excellence to Business Excellence (O2Bx) โดยนำโมเดล ‘Refinery in The City’ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3 ด้านหลักคือการบริหารจัดการผลกระทบที่เป็นเลิศการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เป็นเลิศและการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจสู่สังคมมุ่งสู่เป้าหมาย Partner for Life

   บริษัทได้ทบทวนกลยุทธ์องค์กรตามสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำทุกปีภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมีการติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของบริษัทฯด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญได้แก่ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index : EII) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานโดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) กลุ่มไทยออยล์ดำเนินโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2563 เพิ่มเติมผ่านดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (EII) ขององค์กรที่ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งหมด 19 โครงการเงินลงทุน 57.40 ล้านบาทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 51,084 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มไทยออยล์เช่น

  • ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบกากของเสียซึ่งในปี 2563 กลุ่มไทยออยล์สามารถบรรลุเป้าหมายการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ตามที่ตั้งไว้
  • ลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านโครงการ Digital Transformationเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการใช้กระดาษ
  • สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากคู่ค้าภายใต้โครงการ Thaioil CE WE GO (Thaioil Circular Economy)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ : https://www.thaioilgroup.com/home/media_ebook.aspx?id=273

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights