บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

190

05/10/2564

บริษัทตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

 

SCG Environmental and Climate Policy

        การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีสมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดการปล่อยมลพิษการก่อให้เกิดน้ำเสียและของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตรายโดยจะต้องไม่มีของเสียไปฝังกลบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกทางธรรมชาติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาสินค้าบริการและโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        ปัจจุบันฉลากสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ Type I ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ออกโดยหน่วยงานอิสระ มีระบบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14024 ตัวอย่างในประเทศไทยคือฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย Type II ประเมินและรับรองโดยเจ้าของสินค้าเอง (Self-Declared) ตามมาตรฐาน ISO 14021 ตัวอย่างในประเทศไทยคือ SCG eco value ของเอสซีจี และ Type III เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลหรือตัวเลขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ประเมินจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14025 ตัวอย่างในประเทศไทยเช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากลดคาร์บอน ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฯลฯ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ปี2563 เอสซีจีเริ่มจัดทำระบบการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Scope 3) ตามแนวทาง Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน จำนวนทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ได้แก่

1. การขนส่งและกระจายวัตถุดิบต้นน้ำ (Upstream Transportation and Distribution)

2. การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ (Downstream Transportation and Distribution)

3. กระบวนการผลิตสินค้าขั้นกลาง (Processing of Sold Products)

4. การใช้งานสินค้า (Use of Sold Products)

5. การจัดการซาก (End of Life Treatment)

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกปี 2563 เอสซีจีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติลดโลกร้อน และโครงการอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โรงงาน รวมทั้งสิ้น 660 ไร่ (176,070 ต้น) โดยแบ่งเป็นการปลูกป่าบก 576 ไร่ ป่าโกงกาง 64 ไร่ และหญ้าทะเล 20 ไร่คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 14,132 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ใน 10 ปี นอกจากนี้ได้ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูนรวมทั้งสิ้น 193,775 ต้น (680.5 ไร่) และสร้างฝายเพิ่มความชุ่มชื้นรวมทั้งสิ้น 100,466 ฝาย

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่:https://scc-th.listedcompany.com/sustainability_report.html

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights