บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

173

05/10/2564

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2573

 

การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            บริษัทมุ่งดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยง และโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการระบุปัจจัยความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและตามกรอบการรายงานของคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures : TCFD)

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)

          จากความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้พลังงาน จึงดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) โครงการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานและการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ภายในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเพิ่มการรับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจผ่านการร่วมมือจากชุมชนและสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทดำเนินการสื่อสารผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ภายใต้โครงการเปิดเผยข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CDP

แนวทางการดำเนินงาน

     บริษัทดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น คณะทำงานเซเว่นโกกรีน คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา คณะทำงานปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนยั่งยืน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและตรงตามกลยุทธ์ “เซเว่นโกกรีน” ส่งผลให้เกิดการดำเนินการเชิงประจักษ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดจนขยายผลความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ที่ลดลง ร้อยละ -10.59 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ -10

 

การปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living) บริษัทดำเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดใช้ถุงพลาสติกที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนงดใช้ถุงพลาสติกตลอดจนสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไม่รับถุงพลาสติก โดยในปี 2563 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกสะสมได้ทั้งสิ้น 2,935 ล้านใบ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ : https://www.cpall.co.th/sustain/sd-report

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights