บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

195

05/10/2564

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2573 

และเป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองการตั้งเป้าหมาย SBTi องค์กรแรกของประเทศไทย

 

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดกลาง ซึ่งมีนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและขับเคลื่อนธุรกิจสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนพื้นฐานตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำมาใช้ซ้ำ ลดความเสี่ยงขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้แล้วหมดไปและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 ซึ่งได้ขอเข้ารับการประเมินศักยภาพองค์กรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และ Science Based Targets initiative ได้อนุมัติเป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ FPI ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25.2% ทุกขอบเขตภายในปี 2567 โดยใช้ปี 2561 เป็นปีฐานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของความตกลงปารีสในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการก้าวไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างปี 2559 ถึง 2567 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ตามวิธีการ Absolute Emission ในการตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะที่ 1 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 10 ภายในปี 2562 เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (BAU) ปี 2559 ตามเป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี พ.ศ. 2563 : NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action ที่ประเทศไทยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

 

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 

       

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร พบว่า ผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ พบว่า การผลิตสินค้า 1 EQ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 16.38 จากปีฐาน 2559 ตามวิธีการ Emission Economic Intensity และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการ Absolute Emission ตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะที่ 1 ขอบเขตที่ 1 ลดลงร้อยละ 39.62 จากปีฐาน 2559, ขอบเขตที่ 2 ลดลงร้อยละ 10.61 จากปีฐาน 2559 และขอบเขตที่ 3 ลงลงร้อยละ 44.44 จากปีฐาน 2559 และภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1,2 และ3) ลดลงร้อยละ 30.98 จากปีฐาน 2559 (ปีข้อมูล)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตาม

ได้ที่ : https://www.fpiautoparts.com/ir/sd_report_th/

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights