บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

551

29/10/2563

“บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกิน 0.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ภายในปีพ.ศ. 2568 และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 ภายในปีพ.ศ. 2567”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ (Life Cycle Assessment: LCA) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาคาร์บอน เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง และมีนวัตกรรม ในการวิจัยโครงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ หรือ Smart Energy Storage System (ESS) ขนาด 10 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการพลังงานในครัวเรือน โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ประมาณ 3-4 ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นต้นแบบในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรม และยังมีโครงการดูแลช่วยเหลือสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของบริษัทฯและพนักงานในบริษัทฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน สังคม สะท้อนการเป็นบริษัทแกนนำด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพนักงาน (People Expertise) เพื่อดูแลผู้คน ในชุมชน สังคม และประเทศ (People of the Planet) รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

  

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://www.gpscgroup.com/en/sustainability/reporting​

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights