บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลการประเมินและจัดระดับ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

857

29/10/2563

“ปตท. มีเป้าลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการดำเนินงานปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 และมีเป้าที่จะควบคุมความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับบริษัทแกนนำธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (Flagship)”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group Clean & Green Strategy และการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร หรือ Internal Carbon Pricing (ICP) ณ ระดับราคาที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนสำหรับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ด้านการจัดการของเสีย ปตท. มุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่จะนำไปฝังกลบ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การลดของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานในการคัดแยกขยะ ผ่านโครงการขยะ Recycle ลดภาวะโลกร้อน ผ่านระบบ SSHE Token ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อบันทึกปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ บริษัทฯ ได้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำกับดูแลความยั่งยืนใน Material Issue เพื่อวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกำกับดูแลความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

  

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่: https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilityreport.aspx

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights