โครงการต่างประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการต่างประเทศ

Partnership for Market Implementation: PMI

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

>> ธนาคารโลกได้พัฒนาโครงการ Partnership for Market Readiness (PMR) และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 16 ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก

>> โครงการ PMR เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิค เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด และการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด

>> ธนาคารโลกได้เชิญประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ TGO ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดส่งหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการให้กับธนาคารโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และข้อเสนอโครงการได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม PA และอนุมัติเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand PMR มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังภาพ

>> ธนาคารโลกได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานโครงการ PMR สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2020 หลังจากนั้นธนาคารโลกจะดำเนินโครงการต่อเนื่องในปี ค.ศ. 2021 ภายใต้ชื่อโครงการ “Partnership for Market Implementation” หรือโครงการ PMI โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินโครงการ ดังภาพ

>> แนวทางการสนับสนุนภายใต้โครงการ PMI แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

Support category 1 การสนับสนุนการดำเนินกลไกการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Implementation Support)

Support category 2 การสนับสนุนการเตรียมความพร้อม (Carbon Pricing Readiness Roadmaps)

Support category 3 การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Targeted Support)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights