โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน

1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

2. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแบบเดิมตามระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ที่มีการนำทรัพยากรมาใช้จำนวนมากเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ส่งต่อให้ผู้บริโภคนำไปใช้งาน และทิ้งเป็นขยะหลังเลิกการใช้งานแล้ว (take-make-use-dispose) โดยไม่นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาขยะ/ของเสีย ที่มีเพิ่มมากขึ้น แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน สามารถมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม เนื่องจากเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นที่การนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (หรือของเสีย) จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำตามสภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล่าว จึงเสนอให้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่ผลิตสินค้า (เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น) และ ให้บริการ (เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น) รวมกันจำนวนมากทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ดังนั้น การสร้างต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Circular Economy Model) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย รวมถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน ทั้งนี้ ต้นแบบอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นยังสามารถนำไปขยายผลไปพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1) เพื่อสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นได้

3.2) เพื่อประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

3.3) เพื่อศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย

3.4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Circular Exchange สำหรับส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. เป้าหมาย

4.1) ต้นแบบอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.2) ชุดข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Circular Exchange เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

4.3) ฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 20 แห่ง ใน Circular Exchange

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

5.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ต้นแบบอุตสาหกรรม ชุดข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

• องค์ความรู้และฐานข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเพื่อใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละองค์กร หน่วยงาน ทั้งในเชิงพื้นที่และระดับประเทศ

• ฐานข้อมูลการใช้เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน และช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และ เพิ่มโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

5.2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

• ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

• ช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน และช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และ เพิ่มโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม โทร 02-142-7465

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Market All Rights