สัมมนาและฝึกอบรม: CARBON PRICING: กลไกราคา ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน (Afternoon)

Seminars and Trainings

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 | เวลา 13.00-16.30 น. | ณ ห้อง Jamjuree Ballroom A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

257

16/11/2563

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights