สัมมนาและฝึกอบรม: เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”

Seminars and Trainings

Seminar date 29/07/2563

351

28/07/2563

เอกสารประกอบการสัมมนา  “การเตรียมพร้อมลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคการบินด้วยกลไกตลาด”  วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–12.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights