สัมมนาและฝึกอบรม: Setting Science-based Targets in Asia : The Business Case for Setting Science-based Targets

Seminars and Trainings

ครั้งที่ 1 เรื่อง "The Business Case for Setting Science-based Targets" ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

885

20/10/2563

               ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "Setting Science-based Targets in Asia" ร่วมกับ หน่วยงาน Carbon Disclosure Project โดยกำหนดจัดเป็น 4 ครั้ง ได้แก่:

               - ครั้งที่ 1 เรื่อง "The Business Case for Setting Science-based Targets" ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง

http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTE2

                - ครั้งที่ 2 เรื่อง "Setting Science-based Targets in Asia: Technical Guidance for Setting and Achieving Science-based Targets" ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม บี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง

http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTE3

                - ครั้งที่ 3 เรื่อง "Setting Science-based Targets in Asia: Demystifying Science-based Targets Discussion & Sharing Session" ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง

http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTE4

               - ครั้งที่ 4 เรื่อง "Setting Science-based Targets in Asia: Science-based Targets for Financial Institutions" ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง จามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง

http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=c2VtaW5hcg==&action=ZGV0YWls¶m=MTE5

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวความคิดการกำหนดเป้าหมายบนพื้นทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target หรือ SBT) โดยนำเป้าหมายตามความตกลงปารีสมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (1.5-2 องศาเซลเซียส ที่อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights