สัมมนาและฝึกอบรม: ปิดการลงทะเบียน: งานสัมมนา "แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร"

Seminars and Trainings

Seminar date 23/09/2563

949

22/09/2563

  อบก. กำหนดจัดการสัมมนา  “แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมแนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร ขั้นตอน และการพัฒนาประยุกต์ใช้กลไกฯ ในองค์กรธุรกิจ รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เกิดการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายหิริพงศ์ เทพศิริอำนวย นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9834 , 02-141-19833 หรืออีเมล hiripong@tgo.or.th, nichakarn@tgo.or.th 

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights