สัมมนาและฝึกอบรม: ปิดการลงทะเบียน: ธุรกิจคาร์บอนและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต

Seminars and Trainings

Seminar date 10/09/2563

842

09/09/2563

          ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ธุรกิจรูปแบบใหม่แห่งอนาคต” ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลาดพร้าวสูท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีวัตุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกและให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนทุกมิติ คือมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่ อบก. จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๘๐ คน

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights