สัมมนาและฝึกอบรม: ปิดการลงทะเบียน: สัมมนา แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก

Seminars and Trainings

Seminar date 16/07/2563

1,076

16/07/2563

อบก. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กับการลดก๊าซเรือนกระจก” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มุมมองและผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงตัวอย่างการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เกิดการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ในการนี้ อบก. ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายหิริพงศ์ เทพศิริอำนวย นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ โทรศัพท์ 02-141-9834 , 02-141-19833 หรืออีเมล hiripong@tgo.or.th, nichakarn@tgo.or.th

CopyRight. © 2016 - 2020 Carbon Market All Rights