ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคลมีดังต่อไปนี้

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. ผลการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

3. เอกสารยืนยันการซื้อขายและยกเลิกเครดิต (ขอรับได้จากผู้จัดหาเครดิต)