ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทองค์กรมีดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. เอกสารที่จำเป็นในการคำนวนฟุตพริ้นท์องค์กร

3. เอกสารยืนยันการซื้อขายและยกเลิกเครดิต (ขอรับได้จากผู้จัดหาเครดิต)