หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ความเป็นมา

                  จากแนวโยบายที่มุ่งการส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

                  ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของตน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการรับรองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ฉลากคาร์บอน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดโลกร้อนคูลโหมดและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) การรับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กลไกการรับรองต่างๆ ดังกล่าวยังสามารถบูรณาการร่วมกันได้ เช่น การดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถดำเนินการต่อยอดด้วยการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น และในปีงบประมาณ 2562 อบก. ได้“จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

                  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 อบก. จึงเสนอให้จัดทำโครงการ การประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ขึ้นเพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่าง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

                  เพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และจัดพิธีเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

                  1. ได้หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ที่เหมาะสมกับบริบทการประเมินองค์กรในประเทศไทย

                  2. ได้ผลการประเมินองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดระดับและให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในเรื่องดังกล่าว

                  3. เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

หลักการในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑย่อยในแต่ละมิติ และน้ำหนักคะแนน สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

2. มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

3. มิติการพัฒนาสังคมที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

 

คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับการประเมิน

          1. องค์กรต้องมีรายงานประจำปี หรือ รายงานความยั่งยืนที่เผยแพร่เล่ม 2560 – 2562 (ซึ่งเผยแพร่ภายในเมษายน 2563)

          2 .องค์กรต้องไม่ถูกร้องเรียน หรือ มีกรณีฟ้องร้อง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 ก.ย. 63

ระดับในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ขั้นตอนการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน มีกรอบเวลาดังนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัด สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี้ หรือ ติดต่อ ดร.หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย สำนักพัฒนาธุกิจ โทรศัพท์ 02-141-9834

 

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.