หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ความเป็นมา

          จากแนวโยบายที่มุ่งการส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ทำให้ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการรับรองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเช่น ฉลากคาร์บอน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ฉลากลดโลกร้อนคูลโหมดและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) การรับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กลไกการรับรองต่างๆ ดังกล่าวยังสามารถบูรณาการร่วมกันได้ เช่น การดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สามารถดำเนินการต่อยอดด้วยการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น  
          ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 อบก. จึงเสนอให้“จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่างอีกด้วย

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
          2. เพื่อประเมินองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

          ได้ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในการประเมินองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดลำดับและให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในเรื่องดังกล่าว และเป็นการยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ

 

หลักการในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑย่อยในแต่ละมิติ และน้ำหนักคะแนน สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

          1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

          2. มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

          3. มิติการพัฒนาสังคมที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน

คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับการประเมิน

          1.องค์กรต้องมีรายงานประจำปี หรือ รายงานความยั่งยืนที่เผยแพร่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 61
          2.องค์กรต้องไม่ถูกร้องเรียน หรือ มีกรณีฟ้องร้อง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 ก.ย. 62

 

ระดับในการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ขั้นตอนการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน มีกรอบเวลาดังนี้

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัด สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี้ หรือ ติดต่อ ดร.หิริพงศ์ เทพศิริอำนวย สำนักพัฒนาธุกิจ โทรศัพท์ 02-141-9834

CopyRight © 2016 All Rights Reserved.