สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 41 องค์กร

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 34,568 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 41 รายการ

บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,380.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)260.55
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)618.46
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

TCOP-17-O-030

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

Ramathibodi Facilities Services (RFS) Company Limitied

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)41.00
วันที่รับรอง05/09/2017
สถานะมีอยู่
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11,232.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)26.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,453.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

TCOP-17-O-035

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)281.06
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)869.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)78.25
วันที่รับรอง05/09/2017
สถานะมีอยู่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,412.91
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCOP-17-O-039

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Office of the University Library, Kasetsart University

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,525.48
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง21/08/2013
สถานะไม่มีอยู่
บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.00
วันที่รับรอง11/11/2013
สถานะไม่มีอยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

TCOP-14-O-003

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

The Siam Commercial Bank Public Company Limited. (Head Office)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,586.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

TCOP-14-O-004

สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี

Siam Makro Public Company Limited. (Pranburi Branch)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,472.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่
Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

TCOP-14-O-005

Tesco Lotus สาขาเกษตร-นวมินทร์

Ek-Chai Distribution System Company Limited. Tesco Lotus Express Nawamin Branch

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)99.00
วันที่รับรอง19/09/2014
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 21 ผลิตภัณฑ์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 144 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 21 รายการ

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

TCOP-17-P-014

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก ขนาด 1 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)834.48
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
 น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก  ขนาด 1/2 ลิตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)164.30
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “สิ่งพิมพ์สีเขียวก้าวสู่คาร์บอนนิวทรัล”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.95
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือสำหรับประชาสัมพันธ์ “รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2555”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.98
วันที่รับรอง17/07/2013
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
 	รายงานประจำปี 2556-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)20.00
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
การบริการงานบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับจัดการโครงการก่อสร้างอาคาร 4,800 ชั่วโมงของการบริการ-บริษัท ดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง14/05/2014
สถานะไม่มีอยู่
ผลิตภัณฑ์ยกทรงสตรี รุ่น WB 3A14
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง16/06/2014
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557  (Sustainability Report ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.37
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014 ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.67
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2557)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.68
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.43
วันที่รับรอง23/03/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 24 งานอีเว้นท์

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,541 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 24 รายการ

การประชุมเชิงปฎิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)41.57
วันที่รับรอง19/07/2017
สถานะมีอยู่
งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017: Experience Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)54.13
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
งาน ”Thailand Domestic Mice Mart 2017”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)61.13
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
งาน ”2017 Optimist World Championship”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,381.28
วันที่รับรอง22/11/2017
สถานะมีอยู่
นางโชติกา ลายทิพย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
การประชุมใหญ่ประจำปีสายงาน SSHE บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.38
วันที่รับรอง13/01/2014
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

TCOP-13-E-002

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 31

31st Annual Chamber of Commerce Conference at Trang Provice

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.17
วันที่รับรอง18/03/2014
สถานะไม่มีอยู่
งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

TCOP-13-E-003

งานสัมมนา 11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

11th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)199.00
วันที่รับรอง16/07/2014
สถานะไม่มีอยู่
Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

TCOP-14-E-004

Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

Estee Lauder Advanced Night Repair Eye

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.76
วันที่รับรอง12/11/2014
สถานะไม่มีอยู่
งาน Sustainable Development (SD) Day
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.01
วันที่รับรอง14/01/2015
สถานะไม่มีอยู่
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

TCOP-14-E-006

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.79
วันที่รับรอง14/01/2015
สถานะไม่มีอยู่
งานประชุม IATA Fuel Guality Pool (IFQP)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.11
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.70
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
งานสัมมนา “การก้าวสู่ห้องสมุดคาร์บอนต่ำ: ความท้าท้ายของห้องสมุดในอนาคต”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.70
วันที่รับรอง17/03/2015
สถานะไม่มีอยู่
ISO 20121 Internal Audit Training
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.63
วันที่รับรอง15/09/2015
สถานะไม่มีอยู่
การจัดประชุมภายในสำหรับการอบรม Standard for Better Service
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง11/11/2015
สถานะไม่มีอยู่
การจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
การจัดประชุมภายในของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Performance Review Quarter 3rd
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่
การจัดงาน Sustainable Development Day 2015
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง13/01/2016
สถานะไม่มีอยู่

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 696 บุคคล

มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,070 (tons CO2 e)

ค้นพบทั้งหมด 696 รายการ

นายกฤษณะ นุทผล

TCOP-13-I-165

นายกฤษณะ นุทผล

Mr.KRITSANA NUTTAPHON

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง24/12/2023
สถานะมีอยู่
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.87
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
ดร.สุกมล ประกอบชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.93
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
คุณประสิทธิ์ ซิ้มเจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.45
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
คุณประสิทธิ์ ซิ้มเจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.10
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.71
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
คุณสุรพล ลีนิรันดร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.73
วันที่รับรอง18/01/2017
สถานะมีอยู่
คุณประเสริฐสุข จามรมาน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
ดร.พรพิมล วราทร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง15/03/2017
สถานะมีอยู่
คุณธนพงศ์ ดวงมณี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณกันยารัตน์ อมัติรัตนะ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณสมบุญ พีระพิสิฐ

TCOP-17-I-411

คุณสมบุญ พีระพิสิฐ

Mr.Somboon Perapisit

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณนิศา สัจพันโรจน์

TCOP-17-I-412

คุณนิศา สัจพันโรจน์

Ms.Nisa Sajjaphanroj

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณสุจรรยา  บุญวงษ์

TCOP-17-I-413

คุณสุจรรยา บุญวงษ์

Ms.Suchanya Boonwong

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณกุลกันยา มีภักดี

TCOP-17-I-414

คุณกุลกันยา มีภักดี

Ms.Kulkanya Meephakdee

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณชไมพร ติงคาราม

TCOP-17-I-415

คุณชไมพร ติงคาราม

Ms.Chamaiporn Tingkaram

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณฐิติพงศ์ แสงวาณิช

TCOP-17-I-416

คุณฐิติพงศ์ แสงวาณิช

Mr.Thitipong Saengwanit

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณปวริศร์ นิพิฐศุภนันท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่
คุณกนกวรรณ จันทร์สวัสดิ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง06/09/2017
สถานะมีอยู่