ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 58 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 6,058 (tons CO2 e)

พบ องค์กร ทั้งหมด 58 รายการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,420.00
วันที่รับรอง12/07/2019
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2019
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2018
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2017
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,380.00
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)260.55
วันที่รับรอง06/09/2017

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 36 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 25 (tons CO2 e)

พบ ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 36 รายการ

รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2019
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2019
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2019
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2017

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 54 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 3,151 (tons CO2 e)

พบ งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 54 รายการ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,019.00
วันที่รับรอง10/07/2019
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง10/07/2019
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)119.00
วันที่รับรอง10/07/2019
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)32.00
วันที่รับรอง10/07/2019
Wonderfruit Festival 2018 บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,645.00
วันที่รับรอง30/04/2019
Train to BikeStyle Low Carbon 2019 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง30/04/2019
Khaokheow Run 2019 บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)262.00
วันที่รับรอง30/04/2019
การรับรองหมดอายุ
Thailand MICE Forum 2018

TCOP-19-E-042

Thailand MICE Forum 2018

Thailand MICE Forum 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
PTTEP Transformation

TCOP-19-E-043

PTTEP Transformation

PTTEP Transformation

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular E
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
ASAI Brand Launch 2018

TCOP-19-E-041

ASAI Brand Launch 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง14/11/2018
การรับรองหมดอายุ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-E-036

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (Annual General Meeting 20

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)16.00
วันที่รับรอง31/07/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน "Thailand Domestic MICE Mart 2017 At Khon Kaen"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)52.00
วันที่รับรอง30/05/2018

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 756 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 201 (tons CO2 e)

พบ บุคคล ทั้งหมด 756 รายการ

รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

TCOP-19-I-743

ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ

Prof. Wachira Kochakarn, M.D. FACS.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)14.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงศ์ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. วิศิษฏ์ วามวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)32.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง30/04/2019
อาจารย์ นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง30/04/2019
รองศาสตราจารย์ พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง30/04/2019
แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/04/2019
การรับรองหมดอายุ
นายธนพงศ์ ดวงมณี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
นางสาวรัมภ์รดา นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
การรับรองหมดอายุ
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
การรับรองหมดอายุ
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
CopyRight © 2016 All Rights Reserved.