ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย

สำหรับองค์กร

มี องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 54 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 129,994 (tons CO2 e)

พบ องค์กร ทั้งหมด 54 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2018
Bank of Thailand

TCOP-18-O-043

Bank of Thailand

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง05/09/2018
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2018
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2018
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2018
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2018
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2018
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2018
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2018
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2018
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2018
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2018
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2017
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ศิวยาธร จำกัด (โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,380.00
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)260.55
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)618.46
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11,232.00
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,000.00
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)26.00
วันที่รับรอง06/09/2017

สำหรับผลิตภัณฑ์

มี ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 29 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 0 (tons CO2 e)

พบ ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 29 รายการ

การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2017
การรับรองหมดอายุ
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2017
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง15/03/2017
การรับรองหมดอายุ
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

TCOP-17-P-014

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2558)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/01/2017
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.43
วันที่รับรอง23/03/2016
การรับรองหมดอายุ
รายงานการประจำปี 2558-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.23
วันที่รับรอง23/03/2016
การรับรองหมดอายุ
หนังสือรายงานประจำปี อบก. (ประจำปี 2557)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.68
วันที่รับรอง11/11/2015
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557  (Sustainability Report ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.37
วันที่รับรอง17/03/2015

สำหรับงานอีเว้นท์

มี งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 43 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 147 (tons CO2 e)

พบ งานอีเว้นท์ ทั้งหมด 43 รายการ

Thailand MICE Forum 2018

TCOP-19-E-042

Thailand MICE Forum 2018

Thailand MICE Forum 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง16/01/2019
PTTEP Transformation

TCOP-19-E-043

PTTEP Transformation

PTTEP Transformation

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง16/01/2019
C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular E
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง14/11/2018
ASAI Brand Launch 2018

TCOP-19-E-041

ASAI Brand Launch 2018

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง14/11/2018
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง05/09/2018
บริษัท เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง05/09/2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TCOP-18-E-036

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QSHE กลุ่ม ปตท. และการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 (Annual General Meeting 20

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)16.00
วันที่รับรอง31/07/2018
งาน "Thailand Domestic MICE Mart 2017 At Khon Kaen"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)52.00
วันที่รับรอง30/05/2018
งาน "Sustainable Event Professional Certificate Program"
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง30/05/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “TCEB Exhibition’s Representatives Meeting”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “MICE Symposium”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.41
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “PCMA 2017 Global Professionals Conference, Asia Pacific”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)120.34
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งานเปิดตัวและแถลงข่าวโครงการ “ก้าวตามรอยพ่อ ประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.26
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2017”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)113.16
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017:  Knowledge Exchange Part & Business Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “สีสันดอยตุง ครั้งที่ 4”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)890.40
วันที่รับรอง30/03/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 (Eco Innovation Forum 2017)”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)26.80
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “วันเดอร์ฟรุ๊ต ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (Wonder Fruit Festival 2017)”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง26/01/2018
การรับรองหมดอายุ
งาน “Thailand Incentive & Meeting Exchange 2017: Experience Exchange Part”
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)54.13
วันที่รับรอง22/11/2017

สำหรับบุคคล

มี บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 740 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 264 (tons CO2 e)

พบ บุคคล ทั้งหมด 740 รายการ

นายธนพงศ์  ดวงมณี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
นางสาวรัมภ์รดา  นินนาท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง16/01/2019
นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายไชยยศ บุญญากิจ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายบรรจง มไหสวริยะ

TCOP-18-I-713

นายบรรจง มไหสวริยะ

Banchong Mahaisavariya

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางจุฑามณี สุทธิสีสังข์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายปรีชา สุนทรานันท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางเอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)12.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายโชคชัย เมธีไตรรัตน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายธันย์ สุภัทรพันธุ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายสมภพ ประธานธุรารักษ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายกิติกร จามรดุสิต

TCOP-18-I-722

นายกิติกร จามรดุสิต

 Kitikorn Charmondusit

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางนภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายธัชวีร์ ลีละวัฒน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นางมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง05/09/2018
นายสุรพร ลอยหา

TCOP-18-I-726

นายสุรพร ลอยหา

Suraporn Loiha

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง05/09/2018
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง05/09/2018
CopyRight © 2016 All Rights Reserved.